Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » Онлайн игры » მრავალმომხმარებლიანი

FARMERAMA

Считаешь сельскую жизнь сказочной? Farmerama: посев, прополка, подкормка, сбор урожая, животноводство и торговля. На онлайн-ферме тебя ждёт непочатый край работы!
რეიტინგი: 5.0/1
Счетчики: 1193/1100
სულ კომენტარები: 0
სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!