Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » <<გოგონებისათვის>>

Category: <<გოგონებისათვის>> | Views: 1257 | Added by: toresa | Date: 2011-02-17 | Comments (1)


siyvarulze video  SRULAD NAXVASHI
Category: <<გოგონებისათვის>> | Views: 367 | Added by: toresa | Date: 2011-02-04 | Comments (0)

Category: <<გოგონებისათვის>> | Views: 314 | Added by: toresa | Date: 2011-02-04 | Comments (0)

გოგონებისთვის...
აუცილებლად დაგჭირდებათ ზღვაზე ან თუნდაც აუზზე...
Category: <<გოგონებისათვის>> | Views: 288 | Added by: toresa | Date: 2011-01-22 | Comments (1)

WhaT iS LoVe? / რა არის სიყვარული?
სიყვარული უცნაური საჩუქარია, რომელიც ისეთ მდგომარეობაში აგდებს ადამიანს, რომლის დროსაც არა მარტო ჭკუას კარგავს იგი, არამედ შეუძლია წარმოუდგენელი სიმაღლეები დააპყრობინოს, ხოლო შემდეგ ტანჯვაში და ზოგჯერ სისასტიკეშიც კი ჩააგდოს. ანუ ადამიანი განიცდის ადამიანური გრძნობების მთელ გამას: ეჭვებიდან დაწყებული მეტყველების უნარის დაკარგვით დამთავრებული მის დანახვაზე.   ginda naxo meti shedi sruliadshi
Category: <<გოგონებისათვის>> | Views: 1851 | Added by: toresa | Date: 2011-01-22 | Comments (0)

Jeans
Category: <<გოგონებისათვის>> | Views: 317 | Added by: toresa | Date: 2011-01-22 | Comments (2)

D & G- გან განსხვავებით, რომელმაც გაზაფხული-ზაფხული 2011-ზე საოცრად ლამაზი, რომანტიკული და ჭრელი კოლექცია წარმოადგინა, Gucci გვთავაზობს უფრო კლასიკური სტილის სამოსს...
Category: <<გოგონებისათვის>> | Views: 264 | Added by: toresa | Date: 2011-01-22 | Comments (0)


Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!