Ïðèâåòñòâóåì âàñ íà íàøåì ñàéòå
Ëó÷øèå ôàéëû Òîï ïîëüçîâàòåëåé Ëó÷øèå îáçîðû
მთავარი » 2011 » იანვარი » 7 » უცოზე მაგარი სკრიფტია
8:39 PM
უცოზე მაგარი სკრიფტია
am video gakvetilshi iswavlit lamazi skriftis dayenebas  ucoz saitze 
D O W N L O A D
კატეგორია: <<გაკვეთილები>> | ნანახია: 380 | დაამატა: toresa | რეიტინგი: 0.0/0
სულ კომენტარები: 1
1. toresa (9:01 PM პარასკევი)
[code]<SCRIPT language="JavaScript">
<!-- Mouse Bubbles from Rainbow Arch

/*
Mouse Bubbles from Rainbow Arch
This script and many more from
http://rainbow.arch.scriptmania.com
*/

n4=(document.layers);
n6=(document.getElementById&&!document.all);
ie=(document.all);
o6=(navigator.appName.indexOf("Opera") != -1)?true:false;

/*
The bubble image must be in the same folder/directory
as the page using the script. If the image is put into a
separate folder, you will have to alter ALL references to it.
*/

img0=new Image();
img0.src="bubwhite.gif";

//Netscape 6 struggles, again! Always use a lower amount for this browser.
num=(n6)?10:15;

//Nothing needs altering past here.......................
y=0;
x=0;
if (n4||n6){
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
function mouse1(e){
y = e.pageY-20-window.pageYOffset;
x = e.pageX-4;
}
if (n4) window.onMouseMove=mouse1;
else document.onmousemove=mouse1;
}
if (ie||o6){
function mouse2(){
y = (ie)?event.clientY-20:event.clientY-20-window.pageYOffset;
x = event.clientX-4;
}
document.onmousemove=mouse2;
}
yp=new Array();
xp=new Array();
sp=new Array();
rt=new Array();
gr=new Array();
s1=new Array();
s2=new Array();
nz=new Array();
wh=(ie)?window.document.body.clientHeight:window.innerHeight;
for (i=0; i < num; i++){
yp[i]=Math.random()*wh-y;
xp[i]=x;
sp[i]= 6+Math.random()*3;
s1[i]=0;
s2[i]=Math.random()*0.1+0.05;
gr[i]=4;
nz[i]=Math.random()*15+5;
rt[i]=Math.random()*0.5+0.1;
}
if (n4){
for (i=0; i < num; i++){
document.write("<LAYER NAME='bub"+i+"' LEFT=0 TOP=-50>"
+"<img src='bluebub.gif' width="+nz[i]+" height="+nz[i]+"></LAYER>");
}
}
if (ie){
document.write('<div style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');
for (i=0; i < num; i++){
document.write('<img id="bub'+i+'" src="'+img0.src+'" style="position:absolute;top:-50px;left:0px">');
}
document.write('</div></div>');
}
if (n6||o6){
for (i=0; i < num; i++){
document.write("<div id='bub"+i+"' style='position:absolute;top:-50px;left:0px'>"
+"<img src="+img0.src+" width="+nz[i]+" height="+nz[i]+"></div>");
}
}
function MouseBubbles(){
scy=(document.all)?document.body.scrollTop:window.pageYOffset;
scx=(document.all)?document.body.scrollLeft:window.pageXOffset;
for (i=0; i < num; i++){
sy = sp[i]*Math.sin(270*Math.PI/180);
sx = sp[i]*Math.cos(s1[i]*5);
yp[i]+=sy;
xp[i]+=sx;
if (yp[i] < -40){
yp[i]=y;
xp[i]=x;
sp[i]= 6+Math.random()*3;
gr[i]=4;
nz[i]=Math.random()*15+5;
}
if (n4){
document.layers["bub"+i].left=xp[i]+scx;
document.layers["bub"+i].top=yp[i]+scy;
}
if (ie){
document.getElementById("bub"+i).style.left=xp[i]+scx;
document.getElementById("bub"+i).style.top=yp[i]+scy;
document.getElementById("bub"+i).style.width=gr[i];
document.getElementById("bub"+i).style.height=gr[i];
}
if (n6||o6){
document.getElementById("bub"+i).style.left=xp[i]+scx;
document.getElementById("bub"+i).style.top=yp[i]+scy;
}
gr[i]+=rt[i];
s1[i]+=s2[i];
if (gr[i] > 14) gr[i]=15;
}
setTimeout('MouseBubbles()',10);
}
MouseBubbles();
//-->
</SCRIPT>[code]

es skriftia

სახელი *:
Email:
კოდი *:

Ëó÷øàÿ ðèï ñòóäèÿ!